Glejtem tímto se vyhlašují

 Obchodní podmínky nakladatelství Gorgona

 pro prodej knih a souvisejícího zboží prostřednictvím stránek www.letopisy.vg

 

1. Úvodní ustanovení aneb Nalijme si čistého vína

1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti s ručením omezeným Gorgona Books, se sídlem v Praze 5 – Stodůlkách, Vlachova 1513, IČ 24820911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 177398 (dále jen „prodejce“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) ohledně knih a souvisejícího zboží (dále jen „zboží“) prostřednictvím webových stránek na adrese https://www.letopisy.vg (dále jen „stránky“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání stránek prodejce a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která hodlá nakoupit od prodejce zboží, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodejce měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Objednávka zboží

2.1. Stránky umožňují zákazníkovi provádět objednávání knihy bez registrace.

2.2. Při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

2.3. Zákazník bere na vědomí, že stránky nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodejce, potažmo třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Stránky obsahují popis a konečnou cenu zboží nabízeného prodejcem. Cena zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a jeho cena zůstávají platné po dobu, kdy jsou na stránkách zobrazovány.

3.2. Cena v českých korunách platí pro případ, kdy je kniha doručována na území České republiky. V případě, kdy je kniha doručována na území Slovenské republiky, platí cena uvedená v eurech.

3.3. Pro objednání zboží vyplní zákazník na stránkách formulář, který obsahuje informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení a o nákladech spojených s dodáním (dále společně jen „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodejci je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle zákazník prodejci kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodejcem považovány za správné. Prodejce neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „e-mail zákazníka“).

3.5. Prodejce je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodejcem a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodejcem zasláno na e-mail zákazníka.

3.7. Zákazník bere na vědomí, že prodejce není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) dříve podstatným způsobem porušily.

3.8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zákazník uhradit prodejci následujícími způsoby:

  • bezhotovostní platbou na účet prodejce č. 2500186912/2010, případně 2500186912/8330, vedený u Fio banka, a.s.;
  • na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce;
  • v hotovosti na adrese dohodnuté s předstihem s prodejcem;

4.2. Kupní cena je konečná a zahrnuje také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uvádět číslo objednávky jako variabilní symbol platby. Závazek zákazníka uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodejce.

4.5 Prodejce je oprávněn, zejména v případě, že ze strany zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz článek 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží zákazníkovi.

4.6 Prodejce vystaví zákazníkovi po uhrazení ceny zboží daňový doklad (fakturu), který zašle v elektronické podobě na e-mail zákazníka. Prodejce je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. Odstoupení od kupní smlouvy aneb Fuj, to nechci!

5.1. Zákazník má právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na poštovní adresu prodejce či na adresu elektronické pošty gorgona@gorgona.eu.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy dle článku 5.1 se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodejci vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodejci. Zboží musí být prodejci vráceno nepoškozené a neopotřebené a – je-li to možné – v původním obalu.

5.3. Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží zákazníkem dle článku 5.2 je prodejce oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno či opotřebeno.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodejce kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) zákazníkovi nejpozději do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle článku 5.3, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem. Prodejce je také oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží zákazníkem.

5.5. Zákazník bere na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodejci vůči zákazníkovi nárok na náhradu vzniklé škody. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodejce oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

5.6. Chybějící tečka za větou na konci prvního odstavce na straně 321 prvního dílu Letopisů Vukogvazdské družiny je dílem hladového tiskařského šotka a není považována za závadu ani důvod pro vrácení zboží.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodejce. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Je-li prodejce podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník  povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li zákazník zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3 V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, potažmo náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4 Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu zákazník stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2 Prodejce není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

7.3 Zákazník bere na vědomí, že prodejce nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do stránek nebo v důsledku užití stránek v rozporu s jejich určením.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Ochrana osobních údajů zákazníka (fyzické osoby), je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty (dále „osobní údaje“).

8.3 Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodejcem, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

8.4 Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodejcem předávány třetím osobám.

8.5 Osobní údaje budou prodejcem zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.6 Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že je poskytuje dobrovolně. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodejci odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodejce.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Pokud vztah související s užitím stránek nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodejcem v elektronické podobě a není přístupná.

9.3 Kontaktní údaje prodejce (adresa pro doručování): Vlachova 1513, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00, e-mail gorgona@gorgona.eu, telefon 777 923 311.